Όροι Μίσθωσης Επαγγελματικής Φορολογικής Έδρας

Σήμερα, υποβλήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση στο www.myedra.gr και συμφωνηθήκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο/η «ΕΚΜΙΣΘΩΤ.......» έχει την νόμιμη κατοχή του ακινήτου. Ο/η «ΕΚΜΙΣΘΩΤ.......» εκμισθώνουν με την παρούσα προς την/τον «ΜΙΣΘΩΤ………..» 1 τ.μ. ΘΕΣΗ……απο το παραπάνω ακίνητο (εφεξής το «ΜΙΣΘΙΟ»).
Η εκμίσθωση του ΜΙΣΘΙΟΥ προς την/τον ΜΙΣΘΩΤ....... γίνεται υπό τους ακόλουθους όρους:


Άρθρο 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στην ηλεκτρονική ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
Περαιτέρω παράταση του χρόνου της μίσθωσης θα γίνεται μόνο εγγράφως μέσω email και μόνον έτσι θα αποδεικνύεται. Υπεύθυνος για την ενημέρωση σχετικά με την ανανέωση του μισθωτηρίου είναι αποκλειστικά ο μισθωτής. Ο μισθωτής, πρέπει να ενημερώσει τον εκμισθωτή για την ηλεκτρονική ανανέωση, επτά μέρες πριν την λήξη του συμβολαίου.
Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης απαγορεύονται και αποκλείονται απολύτως ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η παραμονή της/του ΜΙΣΘΩΤ....... στο ΜΙΣΘΙΟ μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης για οποιοδήποτε λόγο να θεωρηθεί ως ανανέωση ή παράταση. Κανένα δε δικαίωμα δεν γεννάται υπέρ της/του ΜΙΣΘΩΤ....... και ο ΕΚΜΙΣΘΩΤ.............. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιδιώξει την έξωση της/του ΜΙΣΘΩΤ....... από το ΜΙΣΘΙΟ, τα δε τυχόν εισπραχθησόμενα κατά τον χρόνο αυτό μισθώματα θα θεωρούνται ως καταβληθέντα λόγω αποζημίωσης του/της ΕΚΜΙΣΘΩΤ.............. για την μη εμπρόθεσμη παράδοση του ΜΙΣΘΙΟΥ. Σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί το συμβόλαιο της εταιρείας μας με τον εκμισθωτή που μισθώνουμε το ακίνητο, λύνονται όλα τα συμβόλαια των δικών μας μισθωτών χωρίς καμία ευθύνη,συνέπεια ή διεκδικήσεις προς την εταιρεία μας.


Άρθρο 3: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ

Το ΜΙΣΘΙΟ θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική έδρα και δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Ο εκμισθωτής διακόπτει την συνεργασία του και το ηλεκτρονικό συμβόλαιο, με ενημέρωση του μισθωτή μέσω email ένα μήνα πριν την διακοπή της συνεργασίας.


Άρθρο 4: ΜΙΣΘΩΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ως μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου στο TAXISNET. Ο/η ΜΙΣΘΩΤ....... και ο/η ΕΚΜΙΣΘΩΤ....... θεωρούν το ηλεκτρονικό οριζόμενο μίσθωμα. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από την/τον ΜΙΣΘΩΤ....... εντός των 3 πρώτων ημερών κάθε περιόδου(π.χ. αν ξεκινάει η μίσθωση 05.01.20, μέχρι κάθε 08 του κάθε μήνα) και η εξόφληση αποδεικνύεται με το σχετικό παραστατικό κατάθεσης της Τράπεζας, στην οποία θα κατατεθεί το μίσθωμα στο όνομα και για λογαριασμό του/της ΕΚΜΙΣΘΩΤ.............. αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και του όρκου.


Άρθρο 5: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Για κάθε έτος η αναπροσαρμογή επί του μισθίου ορίζεται μετά την λήξη του συμβολαίου, όπως σε κάθε επαγγελματική μίσθωση.


Άρθρο 6: ΕΓΓΥΗΣΗ

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί με την λήξη του συμβολαίου ή συμψηφίζεται μόνο με τα δύο τελευταία ενοίκια πριν την λήξη του συμβολαίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αν δεν ολοκληρωθεί το συμβόλαιο μέχρι την λήξη του. Η εγγύηση είναι 2 μηνιαία ενοίκια.


Άρθρο 7: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΧΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Το ΜΙΣΘΙΟ θα χρησιμοποιείται μόνο ως φορολογική έδρα και για λήψη αλληλογραφίας. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση και η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου. Η εταιρεία μας δεν έχει καμία ευθύνη για προβλήματα σχετικά με την αλληλογραφία.


Άρθρο 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ- ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ

Ο μισθωτής δεν έχει υποχρέωση, χρήσης του χώρου ή εξόφλησης λογαριασμών και χρήσης υπηρεσιών, αντίστοιχα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα επι του ΜΙΣΘΙΟΥ, πλην την χρήση του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου στην ΑΑΔΕ για φορολογική έδρα και την χρήση του χώρου με νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Το συμβόλαιο, παρέχει τα εξής:
Την έκδοση μισθωτηρίου για την έναρξη της επιχείρησης -Επαγγελματική διεύθυνση
Ταχυδρομική διεύθυνση.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει το μίσθωμα, ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα της διακοπής της συνεργασίας τους άμεσα, από τον πρώτο μήνα καθυστέρησης.
 
 
Άρθρο 9: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ – ΤΕΛΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.ΛΠ.

Οι λογαριασμοί ρεύματος, τηλεφώνου και υδροδότησης, αφορούν αποκλειστικά τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) και κανένας λογαριασμός του ακινήτου δεν μπορεί να μεταφερθεί στα στοιχεία του ΜΙΣΘΩΤΗ. Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν φορολογικές, ασφαλιστικές και πάσης φύσεως παραβάσεις, μη νόμιμες με το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, που σχετίζονται με τον ΜΙΣΘΩΤΗ.


Άρθρο 10: ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, που ρητά συμφωνείτε ότι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, παρέχει στο μη υπαίτιο μέρος δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση και να αξιώσει αποζημίωση για όποια ζημιά ήθελε υποστεί.
Ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω περιπτώσεις παραβίασης της παρούσας εκ μέρους τον/την ΜΙΣΘΩΤ....... όπως: η μη εμπρόθεσμη πληρωμή του μισθώματος.


Άρθρο 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνον εγγράφως αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου περί τούτου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου συμπεριλαμβανομένου, τα δε δικαιώματα που παρέχει δεν χάνονται αν δεν ασκηθούν προσηκόντως.


Άρθρο 12: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ρητά συμφωνείτε ότι η ΜΙΣΘΩΤ....... παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει προστασία και κάθε ευεργετήματος από τυχόν ενοικιοστάσιο, από τις διατάξεις περί επαγγελματικής στέγης ή από άλλο προστατευτικό νόμο, ιδίως δε, παραιτείται από τα κάτωθι:

α) του δικαιώματος να παραμείνει στο ΜΙΣΘΙΟ πέραν του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης έστω και αν ενοικιοστασιακή διάταξη θα προστάτευε αυτό,

β) κάθε ειδικής διάταξης που παρατείνει την παρούσα μίσθωση πέραν του συμβατικού χρόνου αυτής ή που προβλέπει την μη εκτέλεση των εξωστικών αποφάσεων,

γ) κάθε δικαιώματος προς επίσχεση του ΜΙΣΘΙΟΥ για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,

δ) κάθε δικαιώματος υφιστάμενου ή μελλοντικού και κάθε αγωγής και ένστασης προς προσβολή ή διάρρηξη της παρούσας μίσθωσης ή παντός όρου αυτής ή προς μείωση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

ε) το δικαίωμα μείωσης του ενοικίου, για οποιονδήποτε λόγο.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ αποδέχονται τους όρους με την αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και την αποστολή του ηλεκτρονικού αιτήματος.

MYEDRA - Φορολογική Έδρα Θεσσαλονίκη

MyEdra - Φορολογικές Έδρες Θεσσαλονίκη
Follow us on Facebook  

 
 
© 2020 , MyEdra - Φορολογικές Έδρες Θεσσαλονίκη.