× καλέστε μας

Όροι Μίσθωσης Επαγγελματικής Φορολογικής Έδρας

Σήμερα, υποβλήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση στο www.myedra.gr και συμφωνηθήκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο/η «ΕΚΜΙΣΘΩΤ.......» έχει την νόμιμη κατοχή του ακινήτου. Ο/η «ΕΚΜΙΣΘΩΤ.......» εκμισθώνουν με την παρούσα προς την/τον «ΜΙΣΘΩΤ………..» 1 τ.μ. ΘΕΣΗ……απο το παραπάνω ακίνητο (εφεξής το «ΜΙΣΘΙΟ»).
Η εκμίσθωση του ΜΙΣΘΙΟΥ προς την/τον ΜΙΣΘΩΤ....... γίνεται υπό τους ακόλουθους όρους:


Άρθρο 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στην ηλεκτρονική ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
Περαιτέρω παράταση του χρόνου της μίσθωσης θα γίνεται μόνο εγγράφως μέσω email και μόνον έτσι θα αποδεικνύεται. Υπεύθυνος για την ενημέρωση σχετικά με την ανανέωση του μισθωτηρίου είναι αποκλειστικά ο μισθωτής. Ο μισθωτής, πρέπει να ενημερώσει τον εκμισθωτή για την ηλεκτρονική ανανέωση, επτά μέρες πριν την λήξη του συμβολαίου.
Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης απαγορεύονται και αποκλείονται απολύτως ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η παραμονή της/του ΜΙΣΘΩΤ....... στο ΜΙΣΘΙΟ μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης για οποιοδήποτε λόγο να θεωρηθεί ως ανανέωση ή παράταση. Κανένα δε δικαίωμα δεν γεννάται υπέρ της/του ΜΙΣΘΩΤ....... και ο ΕΚΜΙΣΘΩΤ.............. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιδιώξει την έξωση της/του ΜΙΣΘΩΤ....... από το ΜΙΣΘΙΟ, τα δε τυχόν εισπραχθησόμενα κατά τον χρόνο αυτό μισθώματα θα θεωρούνται ως καταβληθέντα λόγω αποζημίωσης του/της ΕΚΜΙΣΘΩΤ.............. για την μη εμπρόθεσμη παράδοση του ΜΙΣΘΙΟΥ. Σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί το συμβόλαιο της εταιρείας μας με τον εκμισθωτή που μισθώνουμε το ακίνητο, λύνονται όλα τα συμβόλαια των δικών μας μισθωτών χωρίς καμία ευθύνη,συνέπεια ή διεκδικήσεις προς την εταιρεία μας.


Άρθρο 3: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ

Το ΜΙΣΘΙΟ θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική έδρα και δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Ο εκμισθωτής διακόπτει την συνεργασία του και το ηλεκτρονικό συμβόλαιο, με ενημέρωση του μισθωτή μέσω email ένα μήνα πριν την διακοπή της συνεργασίας.


Άρθρο 4: ΜΙΣΘΩΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ως μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου στο TAXISNET. Ο/η ΜΙΣΘΩΤ....... και ο/η ΕΚΜΙΣΘΩΤ....... θεωρούν το ηλεκτρονικό οριζόμενο μίσθωμα. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από την/τον ΜΙΣΘΩΤ....... εντός των 3 πρώτων ημερών κάθε περιόδου(π.χ. αν ξεκινάει η μίσθωση 05.01.20, μέχρι κάθε 08 του κάθε μήνα) και η εξόφληση αποδεικνύεται με το σχετικό παραστατικό κατάθεσης της Τράπεζας, στην οποία θα κατατεθεί το μίσθωμα στο όνομα και για λογαριασμό του/της ΕΚΜΙΣΘΩΤ.............. αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και του όρκου.


Άρθρο 5: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Για κάθε έτος η αναπροσαρμογή επί του μισθίου ορίζεται μετά την λήξη του συμβολαίου, όπως σε κάθε επαγγελματική μίσθωση.


Άρθρο 6: ΕΓΓΥΗΣΗ

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί με την λήξη του συμβολαίου ή συμψηφίζεται μόνο με τα δύο τελευταία ενοίκια πριν την λήξη του συμβολαίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αν δεν ολοκληρωθεί το συμβόλαιο μέχρι την λήξη του. Η εγγύηση είναι 2 μηνιαία ενοίκια.


Άρθρο 7: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΧΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Το ΜΙΣΘΙΟ θα χρησιμοποιείται μόνο ως φορολογική έδρα και για λήψη αλληλογραφίας. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση και η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου. Η εταιρεία μας δεν έχει καμία ευθύνη για προβλήματα σχετικά με την αλληλογραφία.


Άρθρο 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ- ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ

Ο μισθωτής δεν έχει υποχρέωση, χρήσης του χώρου ή εξόφλησης λογαριασμών και χρήσης υπηρεσιών, αντίστοιχα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα επι του ΜΙΣΘΙΟΥ, πλην την χρήση του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου στην ΑΑΔΕ για φορολογική έδρα και την χρήση του χώρου με νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Το συμβόλαιο, παρέχει τα εξής:
Την έκδοση μισθωτηρίου για την έναρξη της επιχείρησης -Επαγγελματική διεύθυνση
Ταχυδρομική διεύθυνση.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει το μίσθωμα, ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα της διακοπής της συνεργασίας τους άμεσα, από τον πρώτο μήνα καθυστέρησης.
 
 
Άρθρο 9: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ – ΤΕΛΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.ΛΠ.

Οι λογαριασμοί ρεύματος, τηλεφώνου και υδροδότησης, αφορούν αποκλειστικά τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) και κανένας λογαριασμός του ακινήτου δεν μπορεί να μεταφερθεί στα στοιχεία του ΜΙΣΘΩΤΗ. Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν φορολογικές, ασφαλιστικές και πάσης φύσεως παραβάσεις, μη νόμιμες με το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, που σχετίζονται με τον ΜΙΣΘΩΤΗ.


Άρθρο 10: ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, που ρητά συμφωνείτε ότι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, παρέχει στο μη υπαίτιο μέρος δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση και να αξιώσει αποζημίωση για όποια ζημιά ήθελε υποστεί.
Ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω περιπτώσεις παραβίασης της παρούσας εκ μέρους τον/την ΜΙΣΘΩΤ....... όπως: η μη εμπρόθεσμη πληρωμή του μισθώματος.


Άρθρο 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνον εγγράφως αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου περί τούτου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου συμπεριλαμβανομένου, τα δε δικαιώματα που παρέχει δεν χάνονται αν δεν ασκηθούν προσηκόντως.


Άρθρο 12: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ρητά συμφωνείτε ότι η ΜΙΣΘΩΤ....... παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει προστασία και κάθε ευεργετήματος από τυχόν ενοικιοστάσιο, από τις διατάξεις περί επαγγελματικής στέγης ή από άλλο προστατευτικό νόμο, ιδίως δε, παραιτείται από τα κάτωθι:

α) του δικαιώματος να παραμείνει στο ΜΙΣΘΙΟ πέραν του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης έστω και αν ενοικιοστασιακή διάταξη θα προστάτευε αυτό,

β) κάθε ειδικής διάταξης που παρατείνει την παρούσα μίσθωση πέραν του συμβατικού χρόνου αυτής ή που προβλέπει την μη εκτέλεση των εξωστικών αποφάσεων,

γ) κάθε δικαιώματος προς επίσχεση του ΜΙΣΘΙΟΥ για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,

δ) κάθε δικαιώματος υφιστάμενου ή μελλοντικού και κάθε αγωγής και ένστασης προς προσβολή ή διάρρηξη της παρούσας μίσθωσης ή παντός όρου αυτής ή προς μείωση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

ε) το δικαίωμα μείωσης του ενοικίου, για οποιονδήποτε λόγο.

Επίσης: 

 • Το μισθωτήριο αφορά έναρξη ή μεταφορά επαγγελματικής έδρας υφιστάμενης επιχείρησης.
 • Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης.
 • Η επαγγελματική έδρα είναι πραγματική και όχι εικονική και αποτελείται από αριθμημένο γραφείο (μια θέση εργασίας) και καρέκλα.
 • Το ΜΙΣΘΙΟ θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική έδρα.
 • Ο εκμισθωτής διακόπτει την συνεργασία του και το συμβόλαιο, με ενημέρωση του μισθωτή ένα μήνα πριν την διακοπή της συνεργασίας.
 • Το μίσθωμα θα καταβάλλεται τις τρεις πρώτες ημέρες της έναρξης του μισθωμένου μήνα (παράδειγμα: έναρξη μισθωτηρίου 8/9, το ενοίκιο θα πρέπει να προπληρώνεται κάθε 8-11 του νέου μήνα), με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
 • Ισχύουν οι όροι της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.
 • Σε περίπτωση προμήθειας της τράπεζας, τα έξοδα επιβαρύνουν τον μισθωτή.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης του μισθωτηρίου ή αποχώρησης πριν την λήξη του μισθωτηρίου, δεν επιστρέφονται οι προπληρωμένοι μήνες ή οι εγγυήσεις.
 • Μίσθωμα καθαρό+ΦΠΑ= τελική τιμή ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ με τιμολόγιο ανα μήνα, εξάμηνο ή έτος.
 • Ευθύνη για την έγκαιρη ανανέωση του μισθωτηρίου, έχει μόνο ο μισθωτής και μόνο γραπτώς με email στο myedragrgdprgmail.com.
Οι πληρωμές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Τράπεζες εταιρείας:
 • ALPHABANK 
  GR6901407020702002002018845
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  GR1701722180005218104664630
 • ΕΘΝΙΚΗ
  GR2201102360000023600821120
 • EUROBANK
  GR4202601220000470201030206
Όνομα Δικαιούχου:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΕ
 
 • Η εταιρεία μας μπορεί να διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ, χώρους συναντήσεων σε διαφορετική διεύθυνση από την επαγγελματική έδρα του πελάτη μας.
 • Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ και πελάτης της εταιρείας μας δηλώνει ότι δεν θα προβεί στα παρακάτω αδικήματα ή σε όποια νέα αδικήματα νομοθετηθούν από τις αρχές του κράτους και ότι σε περίπτωση εμπλοκής του η εταιρεία μας και οι εταίροι της δεν ευθύνονται, ενώ δηλώνει μοναδικός υπεύθυνος και αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
 • Τα αδικήματα αυτά είναι:
  α) η εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 187 ΠΚ,
  β) οι τρομοκρατικές πράξεις, η τρομοκρατική οργάνωση, η αξιόποινη υποστήριξή τους (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας) και τα τρομοκρατικά εγκλήματα, όπως ορίζονται στα άρθρα 187Α και 187Β ΠΚ και στα άρθρα 32 έως 35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),
  γ) η δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, όπως ορίζονται στα άρθρα 235 και 236 ΠΚ,
  δ) η εμπορία επιρροής-μεσάζοντες και δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζονται στα άρθρα 237α και 237β ΠΚ,
  ε) η δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών, όπως ορίζονται στα άρθρα 159, 159α και 237 ΠΚ,
  στ) η εμπορία ανθρώπων, όπως ορίζεται στο άρθρο 323α ΠΚ,
  ζ) η απάτη με υπολογιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο 386α ΠΚ,
  η) η σωματεμπορία, όπως ορίζεται στο άρθρο 351 ΠΚ,
  θ) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 20 έως και 23 του ν. 4139/2013 (Α' 74),
  ι) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 15 και 17 του ν. 2168/1993 (Α' 147),
  ια) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 53, 54, 55, 61 και 63 του ν. 3028/2002 (Α' 153),
  ιβ) τα αδικήματα που προβλέπονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του ν.δ. 181/1974 (Α' 347),
  ιγ) τα αδικήματα που προβλέπονται στις παρ. 5 έως και 8 του άρθρου 29 και στο άρθρο 30 του ν. 4251/2014 (Α' 80),
  ιδ) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα τέταρτο και έκτο του ν. 2803/2000 (Α' 48),
  ιε) τα χρηματιστηριακά αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 28 έως και 31 του ν. 4443/2016 (Α' 232),
  ιστ) τα αδικήματα:
  αα) φοροδιαφυγής που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013 (Α' 170) με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5,
  ββ) λαθρεμπορίας που προβλέπονται στα άρθρα 155 έως και 157 του ν. 2960/2001 (Α' 265),
  γγ) μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43), με την εξαίρεση της περ. α' της παρ. 1, καθώς και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τα δικαστήρια ή από διοικητικές και άλλες αρχές,
  ιζ) τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α' 160),
  ιη) κάθε άλλο αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης.».

 • Για τα παραπάνω αδικήματα και για οποιοδήποτε αδίκημα προκύψει από τον πελάτη μας, η εταιρεία μας και οι εταίροι δεν έχουν απολύτως καμία ευθύνη.
 • Οι μισθωτές οφείλουν να επιτρέπουν τις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν την επαγγελματική τους έδρα και κάθε παροχή της εταιρείας μας στον χώρο μας.
 • Ο πελάτης και μισθωτής της εταιρείας μας, δηλώνει ότι τυχόν επιβαρύνσεις και χρέη του προς το δημόσιο ή ιδιώτες, δεν εμπλέκονται σε καμία περίπτωση με την εταιρεία μας και δεν την επιβαρύνουν.
 • Ο πελάτης και μισθωτής της εταιρείας μας, επιτρέπει την προσκόμιση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση ελέγχου και επιβεβαιώνει ότι η μοναδική συνεργασία μας είναι η παροχή επαγγελματικής έδρας, χωρίς καμία δίκη μας ευθύνη για τυχόν χρέη ή πράξεις του προς τρίτους, δημόσιο, πελάτες ή προμηθευτές του.
 • Στον κατάστημα μας απαγορεύεται να υπάρχουν εμπορεύματα ή αντικείμενα στον κοινόχρηστο χώρο, παρά μόνο στις υπάρχουσες θυρίδες για τις γραφειοκρατικές ανάγκες της επιχείρησης.
 • Ο πελάτης και μισθωτής, αποφάσισε ότι ο χώρος καλύπτει τις ανάγκες του και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την μίσθωση του, τόσο για την κάλυψη των αναγκών του, όσο για τις απαιτήσεις των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών.
 • Ο μισθωτής και πελάτης της εταιρείας μας, διερεύνησε και αποφάσισε ότι οι παροχές μας καλύπτουν τις ανάγκες του και τις προϋποθέσεις των δημοσίων υπηρεσιών για την λειτουργία της επιχείρησης του στον χώρο μας.
 • Τα χρήματα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση προπληρωμής πακέτου και πρόωρης αποχώρησης του ή σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταφορά έδρας και στην συνέχεια αποφασίσει να αποχωρήσει πριν την λήξη του συμβολαίου.
 • Σε περίπτωση μισθωτηρίου για την υποσύσταση νομικού προσώπου, ο μισθωτής και πελάτης μας οφείλει να μας ενημερώσει μέσω email για την απόκτηση νέου ΑΦΜ για την ανάρτηση μισθωτηρίου στα νέα εκδοθέντα στοιχεία.
 • Ευθύνη για την ανανέωση του μισθωτηρίου έχει ο πελάτης και μισθωτής μας, με γραπτό email στο myedragrgdprgmail.com 5 ημέρες πριν την λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση προπληρωμής, πρέπει να εξοφληθεί πριν την λήξη, ενώ στην πληρωμή ανα μήνα δεν πρέπει να υπάρχουν οφειλές.
 • Ο πελάτης μας και μισθωτής, οφείλει να δηλώσει το σπίτι του ή την ταχυδρομική του θυρίδα για την λήψη της αλληλογραφίας και σε περίπτωση που δεν προβεί στην ενέργεια αυτή, είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια της.
 • Σε περίπτωση κλοπής προσωπικών αντικειμένων δεν ευθυνόμαστε, γι αυτό μετά από την διεκπεραίωση των διαδικασιών σας, μην αφήνετε προσωπικά σας αντικείμενα στον χώρο.
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ αποδέχονται τους όρους με την αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και την αποστολή του ηλεκτρονικού αιτήματος.
 

G D P R

 
 

 

Ένα από τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ είναι ότι πρέπει να ενημερώνεστε όταν τα προσωπικά σας δεδομένα – γνωστά και ως προσωπικά στοιχεία – υποβάλλονται σε επεξεργασία (συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται) από οποιονδήποτε οργανισμό. Έχετε επίσης το δικαίωμα να γνωρίζετε τις λεπτομέρειες και τον σκοπό αυτής της επεξεργασίας.
Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπό μας, απαιτούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σε αυτές τις σελίδες, υπάρχουν διαθέσιμοι σύνδεσμοι που σας κατευθύνουν στις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, που περιέχονται στις σχετικές ανακοινώσεις για την προστασία δεδομένων.
Εδώ σας δίνουμε μια γενική επισκόπηση ορισμένων από τους τρόπους με τους οποίους αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των cookies και των social media.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και ο ιστότοπός μας

 • Συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση ενός ακριβούς σκοπού που σχετίζεται με τα καθήκοντά μας.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Δεν επαναχρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για άλλο σκοπό που είναι διαφορετικός από αυτόν που αναφέρεται.
 • Θέτουμε μέτρα για να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα σας διατηρούνται ενημερωμένα και υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφάλεια.
 • Υπό ορισμένες προϋποθέσεις που περιγράφονται στη νομοθεσία, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη, (όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, το Ελεγκτικό Συνέδριο ή οι αρχές επιβολής του νόμου) εάν είναι απαραίτητο και απαιτηθεί για νόμιμους, ειδικούς σκοπούς.
 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία, διόρθωσής τους και δικαίωμα προσφυγής. ανά πάσα στιγμή εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας έχουν παραβιαστεί.
 • Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε.
 • Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για ιστορικούς ή στατιστικούς λόγους με τις κατάλληλες διασφαλίσεις.
Τα Cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή ενός χρήστη (όπως υπολογιστής, tablet ή τηλέφωνο) από έναν ιστότοπο.
Τα Cookies χρησιμοποιούνται για τη λειτουργικότητα ενός ιστότοπου ή για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.
Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης συνήθως για να παρέχουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία σε έναν χρήστη, για παράδειγμα, όταν μια ηλεκτρονική υπηρεσία θυμάται το προφίλ σας χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένα δεδομένα σχετικά με την εμπειρία περιήγησής σας, όπως τη διεύθυνση IP σας, τη σελίδα που επισκεφτήκατε, πότε την επισκεφτήκατε αλλά και τη σελίδα του ιστότοπου από την οποία ανακατευθυνθήκατε.
Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη συλλογή συγκεντρωτικών και ανώνυμων στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.
Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης της επίσκεψής σας διατηρείται για μέγιστο διάστημα 13 μηνών. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες διαγράφονται.
Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε εδώ.
Διαβάστε τις πληροφορίες για τα cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookies που χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος.

Social Media

Χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων και σύγχρονων καναλιών.
Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο, τα οποία ανεβάζουμε στη σελίδα μας στο YouTube και να ακολουθήσετε συνδέσμους από τον ιστότοπό μας προς την Google, το Facebook ή και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες.
Τα cookies των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν ρυθμίζονται από τα κουμπιά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εμφανίζονται στις σελίδες αυτού του ιστότοπου για την σύνδεση με αυτές τις υπηρεσίες. Ούτε υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των cookies των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, όταν αυτά ενσωματώνονται ή και προβάλονται μέσα σε αυτόν τον ιστότοπό.
Κάθε κανάλι κοινωνικής δικτύωσης έχει τη δική του πολιτική σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αποκτάτε πρόσβαση στους ιστότοπούς του. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε να παρακολουθήσετε ένα από τα βίντεό μας στο YouTube, θα σας ζητηθεί ρητή συναίνεση για αποδοχή των cookies στο YouTube. Άντίστοιχα αν μας επισκεφθείτε στο Facebook θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε τα δικά τους cookies. Τα ίδια ισχύουν αντίστοιχα για την Google και τα άλλα social media. Αν έχετε ήδη λογαριασμό σε οποιοδήποτα από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε προφανώς έχετε ήδη αποδεχθεί τους όρους τους και πιθανότατα δεν θα σας ζητηθεί καμία άλλη έγκριση, εφόσον είστε συνδεδεμένοι με αυτά στην ίδια συσκευή.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου τους πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τους.

Χειρισμός παραπόνων

Ποια είδη προσωπικών δεδομένων επεξεργάζεται ο ιστότοπος;
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από επισκέπτες του ιστότοπου. Αυτό θα περιλαμβάνει ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας καθώς οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχετε ή εισάγετε σε φόρμα, δήλωση ή άλλο έγραφο (φυσικό ή ηλεκτρονικό).
Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή είναι προσβάσιμα μόνο από τον ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας.
Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους όπου χρειάζεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα 13 έως 19 του κανονισμού.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας. Θα απαντήσουμε το αργότερο σε ένα μήνα. Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού.
Πόσο καιρό διατηρείτε τα δεδομένα μου;
Διατηρούμε αρχεία καταγραφής – συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων – για όσο χρονικό διάστημα έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε επικοινωνία, διαφορετικά έως και δύο χρόνια.
Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;
Μπορείτε να βρείτε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στη σελίδα επικοινωνίας του ιστότοπου.
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τη λειτουργικότητά του και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Ένα cookie είναι ένα πολύ μικρό αρχείο δεδομένων που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του επισκέπτη.
Ο πίνακας αυτής της σελίδας παραθέτει τα cookies που χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος και περιγράφει τον σκοπό τους.
Θα βρείτε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες εδώ σχετικά με τα cookies που σχετίζονται με τα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Google Analytics, την υπηρεσία που χρησιμοποιούμε για τα στατιστικά μας.

Cookies καναλιών κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσία μας στις κοινότητες Facebook, Google, YouTube ενισχύει την παρουσία και την προβολή μας στο διαδίκτυο.
 • Ο ιστότοπος δεν ορίζει cookies με την εμφάνιση συνδέσμων προς τα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο, τα οποία ανεβάζουμε (ενσωματώνουμε) στη σελίδα μας στο YouTube. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε συνδέσμους από τον ιστότοπό μας προς πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο στον ιστότοπό μας, ένα μήνυμα θα σας ειδοποιήσει ότι πρέπει να αποδεχτείτε τα cookies του YouTube για να το κάνετε. Το YouTube έχει τις δικές της πολιτικές cookie και απορρήτου για τις οποίες δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Δεν γίνεται εγκατάσταση cookie από το YouTube μέχρι να συναινέσετε στα YouTube cookies.

Google Analytics

Το Google Analytics, είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης ανώνυμης IP, η Google θα περικόψει/ανωνυμοποιήσει την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται και συντομεύεται από τους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.
Εκ μέρους του παρόχου του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές ιστοτόπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google.
Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

Εξαίρεση

Από προεπιλογή, η εμπειρία περιήγησης των επισκεπτών του ιστότοπου παρακολουθείται από το Google Analytics προκειμένου να παραχθούν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία.
Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google (cookies και διεύθυνση IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτόν τον ιστότοπο, ο κώδικας του Google Analytics συμπληρώνεται από το “gat._anonymizeIp();” για να διασφαλιστεί μια ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP (η λεγόμενη κάλυψη IP).

Προτιμήσεις “μη παρακολούθησης”

Η επιλογή ‘Να μην παρακολουθείτε’ είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στους επισκέπτες να εξαιρεθούν από την παρακολούθηση από ιστότοπους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπηρεσιών ανάλυσης, διαφημιστικών δικτύων και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιλογές “Να μην παρακολουθείτε” είναι διαθέσιμες σε πολλά προγράμματα περιήγησης, όπως:
Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή να μην παρακολουθείτε στο πρόγραμμα περιήγησης, Το Google Analytics θα σεβαστεί την επιλογή σας. Δεν θα σας παρακολουθήσουν. Αυτό είναι επιπλέον της εξαίρεσης από τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων για τα στατιστικά στοιχεία του ιστότοπού μας.
Εάν έχετε απενεργοποιήσει όλα τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, θα εξακολουθήσουμε να συλλέγουμε ορισμένα γενικά δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας (π.χ. ένα αρχείο επισκέπτη στον ιστότοπό μας), αλλά θα είναι λιγότερο ακριβή και η επίσκεψή σας δεν θα παρακολουθείται.

MYEDRA - Φορολογική Έδρα Θεσσαλονίκη

MyEdra - Φορολογικές Έδρες Θεσσαλονίκη
Follow us on Facebook  

 
 
© 2020 , MyEdra - Φορολογικές Έδρες Θεσσαλονίκη.